เกี่ยวกับเรา

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานประเทศ
ดิ อิมพอร์ตเตอร์ 168 จำกัด

เราพร้อมแล้ว กับการบริการงานด้านแรงงานต่างด้าวให้กับทุกๆนายจ้าง ทุกๆ ประเภทอุตสาหกรรม ด้วยทีมงาน ระบบการทำงาน แผนการทำงาน

ตามพระราชกำหนดการนำเข้าคนต่างด้าวพ.ศ. 2560 สามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าวและดำเนินการเอกสาร ทุกรูปแบบเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางหลักประกัน กับกรม การจัดหางานเป็นจำนวนเงิน ห้าล้านบาท เป็นที่เรียบร้อย เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจกับทางนายจ้างในการใช้บริการจากเรา

 

 

ค่านิยมองค์กรของเรา

  •  ลูกค้าคือคนสำคัญอันดับแรก เราพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะพึงกระทำได้ก่อน  ด้วยนโยบาย ความผิดพลาด เป็น ศูนย์

  • การทำงานของเราต้องซื่อสัตย์ ยึดถือความเป็นมืออาชีพคำนึงถึงมาตรฐาน จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าได้

  • ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใจกันทำงานเป็นทีม โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ทั้งของลูกค้า แรงงานต่างด้าว และบริษัทของเรา

  • เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของลูกค้า และทันต่อสถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวที่ปรับเปลี่ยนตลอด

  • พร้อมให้การสนับสนุน อย่างเต็มกำลังเพื่อความเติบโตของลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดัน นโยบายให้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยถูกกฎหมาย  

แรงงานต่างด้าว : พร้อมในการทำงาน

มีงานทำดี มีรายรับที่ดี ทำให้มีคุณภาพชีวิต และครอบครัวที่ดีขึ้น

นายจ้าง : ได้แรงงานที่มีคุณภาพ

 เป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จ ทั้งในองค์กร และการผลิต

พันธกิจ : Mission

มุ่งสู่การเป็นบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานในการทำงานและได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำงานที่ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนายจ้าง และทำให้แรงงานต่างด้าวของนายจ้างทุกคนเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย มุ่งมั่นให้ทั้งสามฝ่ายประสบความสำเร็จร่วมกัน โดยใช้หลัก คิดที่ว่า "คุณภาพและคุณธรรม "
“คุณภาพ” คือ เป็นแรงงานที่ดี ร่างกายแข็งแรง ขยัน ตั้งใจมาทำงาน ปัญหาน้อย ทำให้นายจ้างสบายใจ ไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน
“คุณธรรม” คือ ประสบผลดีกับทุกฝ่าย งานที่ทำดี นายจ้างพึงพอใจ แรงงานมีรายรับที่ดี นำไปสู่กุญแจแห่งความสำเร็จร่วมกัน

+66 (0) 02-101-2814

importer168@gmail.com

นำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ใส่ใจทุกรายละเอียด